Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2013

cojot
1478 1e79 420
Halo, Dzień dobry, czy ja mówię z Panem Bogiem?
Reposted fromkucyk kucyk viacrazypolish crazypolish
cojot
0777 41ec 420
Reposted fromkjuik kjuik viacrazypolish crazypolish
cojot
6013 dcc1
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viacrazypolish crazypolish
cojot
cojot
cojot
Reposted fromfungi fungi viacrazypolish crazypolish
cojot
8812 f714 420
Reposted fromtimecode timecode viacrazypolish crazypolish

April 30 2013

cojot

Dirty Dancing
[x]
Reposted fromzoozia zoozia viaafisz afisz

April 26 2013

cojot
5125 a762 420
Reposted fromhowaboutnever howaboutnever vianot-alice not-alice
cojot
nie musimy rozmawiać, możemy sobie sympatycznie milczeć
— nie ma nas
Reposted fromastair astair vianot-alice not-alice
cojot
2031 2fef
Reposted fromsniezka sniezka vianot-alice not-alice
cojot
7145 2a9c 420
Reposted frommartynkowa martynkowa vianot-alice not-alice

April 04 2013

cojot

radicalhomo:

Photographer’s girlfriend leads him around the world.

(via grettadc)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaula ula

March 12 2013

cojot
1832 88e1 420
Reposted fromwiq wiq viaula ula
cojot
  W samej obecności kota jest coś, co sprawia, że samotność przestaje doskwierać.
— Louis J. Carmuti
Reposted fromIriss Iriss viaula ula

March 11 2013

cojot
Reposted fromshakeme shakeme viaula ula

February 20 2013

4977 21a2

live-now-dreamforever:

Just reblog. You never know whose life you might save

Reposted frommynnia mynnia viapl pl

February 16 2013

cojot
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami, "Norwegian Wood"
Reposted fromskrzacik skrzacik vialovelove lovelove

February 04 2013

cojot
6757 c0e6 420
Yes, I do!
Reposted fromsuisse suisse viaula ula

February 02 2013

cojot
2118 d214 420
Beton transparentny - natrafione podczas nauki do egzaminu
Reposted fromgalaretkazowocami galaretkazowocami viaula ula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl